Old Tail 2016.11.18 11:57

 

무덤가에 흰여우가 출몰했다!

너무 가까이는 가지말자,

다친다!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

대나무 숲의 영감님

 

 

 

 

 

하늘 구슬을 습득하면, 하늘을 날수 있다!

 

 

 

지팡이로 공격, 맞으면 아프다

 

 

 

 

 

 

'Old Tail' 카테고리의 다른 글

1인칭뷰 -> 3인칭뷰  (0) 2016.12.21
대나무 숲  (0) 2016.11.24
무덤가에 흰여우가 출몰했다!  (0) 2016.11.18
구슬 타입  (0) 2016.10.12
푸른 구슬과 환경매핑  (0) 2016.10.07
주인공 능력치와 액션 스킬  (0) 2016.09.07
posted by 비케이제이

댓글을 달아 주세요