Old Tail 2016.05.30 15:47

 

무덤맵 - 분위기

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Old Tail' 카테고리의 다른 글

레벨업 시스템과 상점  (0) 2016.08.11
대나무숲  (0) 2016.06.10
무덤맵 - 분위기  (0) 2016.05.30
여덟번째 맵 작업 - 컨셉은 무덤가  (0) 2016.05.20
일곱번째 맵 - 스샷  (0) 2016.05.11
일곱번째 맵  (0) 2016.04.25
posted by 비케이제이

댓글을 달아 주세요